EKO FORUM 2020

Szanowni Państwo,
W październiku 2020r we Wrocławiu będzie miało miejsce kolejne EkoForum. Tematem przewodnim w roku 2020 będzie podobnie jak w poprzednim problem smogu świetlnego. Konferencja dedykowana jest Samorządowcom szczebla zarządczego oraz pracownikom gmin odpowiedzialnym za zamówienia i nadzór w obszarze oświetlenia. W konferencji wezmą również udział przedstawiciele świata nauki. Do udziału zapraszamy również podmioty prywatne realizujące innowacyjne projekty w dziedzinie oświetlenia. Będzie nam szczególnie miło jeśli zaproszenie do udziału przyjmą również Radni jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych włączający się aktywnie w kreowanie przestrzeni publicznej. Podczas konferencji zostaną omówione zasadnicze problemy gmin mogące zawierające się w gminnych politykach oświetleniowych, do których opracowania będziemy Państwa przekonywać. Spotkanie służyć ma również inwentaryzacji zagadnień, jakie uważają Państwo za najpilniejsze do rozwiązania w skali nie tylko regionalnej ale również krajowej. Będziemy zaszczyceni Państwa zainteresowaniem udziałem w Eko Forum !

 

 

EKO FORUM 2019, 2018, 2016

Eko Forum – konferencja, której profil zorientowany jest na zagadnienia ochrony środowiska naturalnego i kształtowanie zdrowych przestrzeni miejskich.

Spotkania poświęcone zostały między innymi zielonym politykom i strategiom oraz zakresowi regulacji i konsekwencjom wprowadzenia tzw. Ustawy krajobrazowej, technologiom wspomagającym zarządzanie przestrzenią zieleni i wód, w szczególności problemowi opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji, problematyce jakości powietrza, adaptacji do zmieniających się warunków klimatu oraz problemowi smogu świetlnego.

ekoforum1_RPN6795
ekoforum2_RPN7268
ekoforum3_RPN7167
ekoforum4_RPN6520

APNEA FORUM

W ostatnich miesiącach Ministerstwo Zdrowia określiło nieleczony bezdech śródsenny jako chorobę stanowiącą przeciwwskazanie do kierowania pojazdami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców), a eksperci coraz częściej wymieniają bezdech jako jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Wśród decydentów rośnie świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego powodowanych przez tę chorobę. Według międzynarodowych badań bezdech jest przyczyną aż 21 proc. wypadków, w których ofiara poniosła śmierć. Problem bezdechu śródsennego wśród kierowców coraz wyraźniej zauważają również firmy ubezpieczeniowe oraz państwowe organy kontrolne. Bezdech stanowi nie tylko zagrożenie bezpieczeństwa na drodze, ale może również stać się ryzykiem biznesowym. Efektem spotkania jest postanowienie o nawiązaniu współpracy z Klastrem Innowacyjna Medycyna oraz powołaniu instytucji zajmującej się poprawą dostępności usług w obszarze szeroko rozumianej medycyny snu. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad projektem. Zapraszamy do współpracy i dziękujemy Państwu za udział w spotkaniu !

Zobacz: Program Apnea Forum 2016

apnea1
apnea2
apnea3
apnea4

RADIO LONDEK

Radio Londek – lądecka rozgłośnia internetowa (zasięg globalny) i antenowa (o zasięgu gminy Lądek-Zdrój i okolic) stawiająca sobie za cel przede wszystkim stworzenie lokalnego forum prowadzącego debaty i dyskusje w sprawach o charakterze politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. Zamiarem radia jest również: relacjonowanie bieżących spraw i problemów gminy Lądek-Zdrój; popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o uzdrowisku, tym samym promowanie go na zewnątrz; promowanie lokalnych działaczy i artystów oraz popularyzacja efektów ich pracy; nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami nie tylko lokalnymi, których cele zbieżne są z celami Radia Londek. Środkiem do realizacji powyższych zadań są m. in. przygotowane w sposób niekonwencjonalny audycje radiowe oraz organizowanie i patronowanie różnego rodzaju imprezom kulturalno-oświatowym takim jak koncerty, wywiady, prezentacje prozy i poezji, czy wykłady popularno-naukowe. Działalności radia towarzyszy sonorystyczne archiwizowanie audycji w formie podcastów, tworzenie dźwiękowych baz danych dotyczących regionu (np. rejestracja pejzaży dźwiękowych uzdrowiska i tworzenie map akustycznych miasta) oraz produkcja muzyczna (działalność fonograficzna).

radio1
radio2
radio4
radio3

FORUM TURYSTYCZNE

Cykliczne spotkanie branży turystycznej, w trakcie którego omawiane są najistotniejsze zagadnienia związane z rozwojem turystyki, m.in. kreowaniem wspólnej oferty przedsiębiorstw usługowych, gospodarowaniem przestrzenią, współpracą międzysektorową, możliwościami finansowania przedsięwzięć turystycznych.

Forum jest realizowane wspólnie z najważniejszymi dla sektora instytucjami. Patronat merytoryczny i współprace organizacyjną podjęły dotychczas min: Instytut Turystyki, Polska Izba Turystyki, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Convention Bureau Wrocław, InfoData, Instytut Studiów Programistycznych.

Kolejne Forum poświęcone jest turystyce medycznej – planowana data spotkania: koniec lipca 2017 roku.

forumtur0
forumtur0b
forumtur1
forumtur2

PRZYLĄDEK GITARY

PrzyLądek Gitary to cykl koncertów gitarowych pod opieką artystyczną Krzysztofa Pełecha. W ramach projektu występowali: Duet Krzysztof Pełech & Robert Horna , Que Passa , Duet Magdalena Czwojda & Tomasz GrabowyClaudsky Duo – Krzysztof Pełech & Sebastian Reimann
Koncertom towarzyszyły lekcje mistrzowskie prowadzone przez Krzysztofa Pełecha i Roberta Hornę.

przyladek2_RPN3389
przyladek3_RPN7897
przyladek4_RPN8351

GEOPARK ŚNIEŻNIK

Geoparki przybierają formę porozumień podmiotów lokalnych wokół idei promocji dziedzictwa geologicznego, realizowanego według zasad zrównoważonego rozwoju zawierającego w sobie szeroko rozumianą ochronę środowiska jako jeden z zasadniczych komponentów. Najczęściej porozumienia takie zawierane są pomiędzy jednostkami administracji publicznej, organami ochrony przyrody, jednostkami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami świata nauki. Geoparki posiadają bardzo zróżnicowaną rangę, poczynając od znaczenia lokalnego, następnie państwowego (narodowego), aż do znaczenia europejskiego i światowego.

Fundacja Spacerowa 7 rozpoczęła ewidencjonowanie geoatrakcji dla projektu Geoparku Śnieżnik – zapraszamy do współpracy.

SPÓŁKI WODNE

Spółki wodne są jedną z najstarszych form organizacyjnych, służących celom społecznie użytecznym. W Polsce można wskazać wiele obszarów doskonale zorganizowanych w dziedzinie szeroko pojętej dbałości o zasoby wodne, są też jednak takie, które mimo zmian cywilizacyjnych w obszarze rolnictwa nie doczekały się sprawnego zarządzania. Wyjątkowe pod tym względem są obszary pogórza. Zmiany systemowe w rolnictwie spowodowały zanik świadomości jak ważne dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią są tematy będące przedmiotem działalności spółek wodnych.

Fundacja Spacerowa 7 promuje dobre praktyki w obszarze działalności spółek wodnych – zapraszamy do współpracy.

logospo+ékiwodne-400x400

RENOWACJA ZABYTKÓW

Interesuje nas los zabytków dlatego współpracujemy z interdyscyplinarnym zespołem konserwatorskim, zajmującym się kompleksowo wszelkimi dziedzinami konserwacji dzieł sztuki: badania, dokumentacja i wykonanie prac konserwatorskich, a także nadzór nad realizacją. Obecnie prowadzone są prace przy ołtarzu autorstwa Michała Klahra we wsi Orłowiec.

We współpracy z PKP organizujemy też spotkanie poświęcone rewitalizacji terenów kolejowych – planowany termin spotkania: maj 2017 roku.

zabytki_nepomucen-400x400
zabytki2000x500b-400x400

SZLAK ARCHITEKTURY UZDROWISKOWEJ

Głównym celem projektu jest stworzenie zwartej bazy danych o zabytkach miejscowości uzdrowiskowych na terenie powiatu kłodzkiego. Pierwsze działanie pilotażowe zrealizowano dla miejscowości: Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, Międzygórze, w ramach środków z PROW 2007-2013.

Celem dalekosiężnym jest stworzenie na bazie udostępnionego mechanizmu baz dla pozostałych miejscowości, opracowanie historii powstania i rozwoju najważniejszych, obecnie zabytkowych budowli uzdrowisk.

Zapraszamy do współpracy.

logo_szlak_architektury_zdrojowej-400x400
architektura2000x500-400x400
154590_672231252874673_8935668288264529834_n-400x400
9459_672226726208459_4566732163216818327_n-400x400

UNIWERSYTET ZDROJOWY

Spotkania organizowane przez Fundację Spacerowa 7 to okazja do pogłębienia wiedzy, zapoznania się z najnowszymi badaniami i spotkania z ludźmi, którzy poświęcają swoje życie pasji. W ramach spotkań Uniwersytetu Zdrojowego mają Państwo okazję do rozmowy w wybitnymi specjalistami. Z uwagi na współpracę z uczelniami medycznymi profil tematyczny spotkań zorientowany został głównie na zagadnienia związane z szeroko rozumianym zdrowiem. Będą jednak mieli Państwo okazję spotykać również przedstawicieli innych dziedzin nauki.

Cieszymy się, że możemy Państwa gościć w najstarszym Uzdrowisku w Polsce.

ESK Bus

ESK BUS – Fundacja Spacerowa 7 była partnerem w organizacji autobusowych wypraw kulturalnych do Wrocławia z okazji najważniejszych wydarzeń Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Uczestnikom zapewnialiśmy transport autobusem i bezpłatny udział w zorganizowanych wydarzeniach. Inicjatywę podjęliśmy we współpracy z Obywatelskim Stroniem.