FUNDACJA SPACEROWA 7

Misją Fundacji Spacerowa 7 jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym.Fundacja stawia sobie również za cel upowszechnianie przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego, propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej.
Cele te są realizowane przez programy badawcze, szkoleniowe, informacyjne służące upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, jak również przez spotkania i organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, promocyjnym.

Siedzibą Fundacji jest uzdrowisko Lądek – Zdrój, którego przyszłość szczególnie nas interesuje, stąd większość z działań osadzonych jest właśnie w Lądku.

EKO FORUM

Eko Forum – konferencja, której profil zorientowany jest na tematy zielonej i niebieskiej infrastruktury gmin oraz jakości powietrza.

Edycja 2016 roku poświęcona została w pierwszym dniu: zielonym politykom i strategiom oraz zakresowi regulacji i konsekwencjom wprowadzenia ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu – tzw. Ustawie krajobrazowej. Dzień zakończyła debata, której patronował Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem drugiego dnia konferencji były technologie wspomagające zarządzanie przestrzenią zieleni i wód. Szczególnie interesującym tematem był problem opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji. W trzecim dniu omówiona została problematyka jakości powietrza – prowadzącym spotkanie był Dolnośląski Alarm Smogowy.

Zobacz: Program EkoForum 2016

Edycja 2017 roku poświęcona będzie zasobom wodnym miast. Spotkanie będzie miało miejsce we Wrocławiu w czerwcu 2017 roku.
Obecnie trwa budowa programu spotkania – zainteresowanych wystąpieniem merytorycznym lub prezentacją produktu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 697663679.

eko5
eko3
eko2
eko1

APNEA FORUM

W ostatnich miesiącach Ministerstwo Zdrowia określiło nieleczony bezdech śródsenny jako chorobę stanowiącą przeciwwskazanie do kierowania pojazdami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców), a eksperci coraz częściej wymieniają bezdech jako jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Wśród decydentów rośnie świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego powodowanych przez tę chorobę. Według międzynarodowych badań bezdech jest przyczyną aż 21 proc. wypadków, w których ofiara poniosła śmierć. Problem bezdechu śródsennego wśród kierowców coraz wyraźniej zauważają również firmy ubezpieczeniowe oraz państwowe organy kontrolne. Bezdech stanowi nie tylko zagrożenie bezpieczeństwa na drodze, ale może również stać się ryzykiem biznesowym. Efektem spotkania jest postanowienie o nawiązaniu współpracy z Klastrem Innowacyjna Medycyna oraz powołaniu instytucji zajmującej się poprawą dostępności usług w obszarze szeroko rozumianej medycyny snu. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad projektem. Zapraszamy do współpracy i dziękujemy Państwu za udział w spotkaniu !

banerekapnea

FORUM TURYSTYCZNE

Cykliczne spotkanie branży turystycznej, w trakcie którego omawiane są najistotniejsze zagadnienia związane z rozwojem turystyki, m.in. kreowaniem wspólnej oferty przedsiębiorstw usługowych, gospodarowaniem przestrzenią, współpracą międzysektorową, możliwościami finansowania przedsięwzięć turystycznych.

Forum jest realizowane wspólnie z najważniejszymi dla sektora instytucjami. Patronat merytoryczny i współprace organizacyjną podjęły dotychczas min: Instytut Turystyki, Polska Izba Turystyki, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Convention Bureau Wrocław, InfoData, Instytut Studiów Programistycznych.

Kolejne Forum poświęcone jest turystyce medycznej – planowana data spotkania: koniec lipca 2017 roku.

forum4
forum2
fforum3
forum1

GEOPARK ŚNIEŻNIK

Geoparki przybierają formę porozumień podmiotów lokalnych wokół idei promocji dziedzictwa geologicznego, realizowanego według zasad zrównoważonego rozwoju zawierającego w sobie szeroko rozumianą ochronę środowiska jako jeden z zasadniczych komponentów. Najczęściej porozumienia takie zawierane są pomiędzy jednostkami administracji publicznej, organami ochrony przyrody, jednostkami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami świata nauki. Geoparki posiadają bardzo zróżnicowaną rangę, poczynając od znaczenia lokalnego, następnie państwowego (narodowego), aż do znaczenia europejskiego i światowego.

Fundacja Spacerowa 7 rozpoczęła ewidencjonowanie geoatrakcji dla projektu Geoparku Śnieżnik – zapraszamy do współpracy.

geopark3
geopark2
geopark1
geopark4

SPÓŁKI WODNE

Spółki wodne są jedną z najstarszych form organizacyjnych, służących celom społecznie użytecznym. W Polsce można wskazać wiele obszarów doskonale zorganizowanych w dziedzinie szeroko pojętej dbałości o zasoby wodne, są też jednak takie, które mimo zmian cywilizacyjnych w obszarze rolnictwa nie doczekały się sprawnego zarządzania. Wyjątkowe pod tym względem są obszary pogórza. Zmiany systemowe w rolnictwie spowodowały zanik świadomości jak ważne dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią są tematy będące przedmiotem działalności spółek wodnych.

Fundacja Spacerowa 7 promuje dobre praktyki w obszarze działalności spółek wodnych – zapraszamy do współpracy.

spolki3+
spolki2+
spolki1+
spolki4+

RENOWACJA ZABYTKÓW

Interesuje nas los zabytków dlatego współpracujemy z interdyscyplinarnym zespołem konserwatorskim, zajmującym się kompleksowo wszelkimi dziedzinami konserwacji dzieł sztuki: badania, dokumentacja i wykonanie prac konserwatorskich, a także nadzór nad realizacją. Obecnie prowadzone są prace przy ołtarzu autorstwa Michała Klahra we wsi Orłowiec.

We współpracy z PKP organizujemy też spotkanie poświęcone rewitalizacji terenów kolejowych – planowany termin spotkania: maj 2017 roku.

renowacja1
renowacja3
renowacja2
renowacja4

SZLAK ARCHITEKTURY UZDROWISKOWEJ

Głównym celem projektu jest stworzenie zwartej bazy danych o zabytkach miejscowości uzdrowiskowych na terenie powiatu kłodzkiego. Pierwsze działanie pilotażowe zrealizowano dla miejscowości: Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, Międzygórze, w ramach środków z PROW 2007-2013.

Celem dalekosiężnym jest stworzenie na bazie udostępnionego mechanizmu baz dla pozostałych miejscowości, opracowanie historii powstania i rozwoju najważniejszych, obecnie zabytkowych budowli uzdrowisk.

Zapraszamy do współpracy.

szlak1
szlak2
szlak4
szlak3

UNIWERSYTET ZDROJOWY

Spotkania organizowane przez Fundację Spacerowa 7 to okazja do pogłębienia wiedzy, zapoznania się z najnowszymi badaniami i spotkania z ludźmi, którzy poświęcają swoje życie pasji. W ramach spotkań Uniwersytetu Zdrojowego mają Państwo okazję do rozmowy w wybitnymi specjalistami. Z uwagi na współpracę z uczelniami medycznymi profil tematyczny spotkań zorientowany został głównie na zagadnienia związane z szeroko rozumianym zdrowiem. Będą jednak mieli Państwo okazję spotykać również przedstawicieli innych dziedzin nauki.

Cieszymy się, że możemy Państwa gościć w najstarszym Uzdrowisku w Polsce.

uzdrojowy1
uzdrojowy2
uzdrojowy3
uzdrojowy4

ESK Bus

ESK BUS – Fundacja Spacerowa 7 była partnerem w organizacji autobusowych wypraw kulturalnych do Wrocławia z okazji najważniejszych wydarzeń Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Uczestnikom zapewnialiśmy transport autobusem i bezpłatny udział w zorganizowanych wydarzeniach. Inicjatywę podjęliśmy we współpracy z Obywatelskim Stroniem.

_rpn2595
_rpn2686
_rpn2774
eko_rpn2672