Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w trzeciej edycji EkoForum. Konferencja dedykowana jest Samorządowcom szczebla zarządczego oraz pracownikom gmin odpowiedzialnym za zamówienia i nadzór w obszarze oświetlenia. Będzie nam szczególnie miło jeśli zaproszenie do udziału przyjmą również Radni Państwa jednostek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych włączający się aktywnie w kreowanie przestrzeni publicznej. Tym razem spotykamy się w Lądku – Zdroju w dniu 12 czerwca 2019 r. Podczas konferencji zostaną omówione zasadnicze problemy gmin zawierające się w gminnych politykach oświetleniowych, do których opracowania będziemy Państwa przekonywać. Spotkanie służyć ma również inwentaryzacji zagadnień, jakie uważają Państwo za najpilniejsze do rozwiązania w skali nie tylko regionalnej ale również krajowej. Konferencję podsumuje pokaz świetlny, stąd prosimy o rozważenie pozostania z nami do dnia następnego.
Konferencja ma charakter bezpłatny, prosimy jednak o przesłanie załączonej karty zgłoszeniowej. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością
Borysław Zatoka – Prezes Fundacji Spacerowa 7

Patryk Wild
Przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Piotr Nowiński
Dyrektor Marketingu Sektora Publicznego na Europę Środkowo-Wschodnią, Signify

Miejska polityka oświetleniowa – nowoczesne rozwiązania oświetleniowe

Andrzej Wiórek
Signify

Miejska polityka oświetleniowa – nowoczesne rozwiązania oświetleniowe

Michał Kaczmarzyk
Pracownia Architektoniczna Qbik

Masterplan oświetleniowy – projekt celowy

Aleksander Juszczyk
Zastępca Burmistrza Niemodlina

Gmina Niemodlin – wymiar zrealizowanego masterplanu / doświadczenia.

Jacek Caba
Olbis

Inwentaryzacja i paszportyzacja sieci oświetleniowej – cele, metody, efekty

Robert Konieczny
FarData

Możliwości pomiaru smogu świetlnego na tle pozostałych parametrów środowiskowych

Marcin Bajtek
GisPartner

Potencjał fotowoltaiczny gminy

Jerzy Michalak
Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Możliwości finansowania projektów modernizacji oświetlenia

Dariusz Stasiak
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Borysław Zatoka
Prezes Fundacji Spacerowa 7

Edycja 2018 roku poświęcona została zasobom wodnym miast. Spotkanie miało miejsce 13 marca 2018 roku we Wrocławiu w siedzibie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk .
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Partnerami merytorycznymi spotkania byli miedzy innymi:
Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – Polska Akademia Nauk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy o/ Wrocław, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja Sendzimira, Sekcja Małych Miast Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich, Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka” Sp. k , GisPartner sp. z o.o., FarData Sp. z o.o. Sp. k. ; NeoStrain Sp. z o.o, Omnilogy sp. z o.o.

EkoForum 2018 video

[srizonfbalbum id=22]

NASI WYKŁADOWCY

Marcin Grądzki
Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej / Ministerstwo Środowiska

Krajowa polityka adaptacyjna (SPA 2020), oraz przygotowanie miejskich planów adaptacji dla miast.

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – Polska Akademia Nauk

System planowania przestrzennego w Polsce wobec zmian klimatu – wady systemowe i niezbędne kierunki zmian

Dr Wojciech Szymalski
Instytut na rzecz Ekorozwoju / koordynator projektu AdaptCity

Wody opadowe w perspektywie adaptacji metropolii do zmian klimatu

Dr Zdzisław Cichocki
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

ClimCity –  Polsko-Norweski Projekt adaptacji do zmieniających się warunków klimatu dla małych i średnich miast

Dr inż. Wiwiana Szalińska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy o/Wrocław

Ocena wrażliwości Wrocławia na zmiany klimatu

Dr Małgorzata Liszewska
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego  Uniwersytetu Warszawskiego

Scenariusze klimatyczne dla miast w Polsce

Michał Ciesielski
Sekcja Małych Miast / Towarzystwo Urbanistów Polskich

Czy małe i średnie miasta potrzebują działań adaptacyjnych?

Dr hab. inż. Tomasz Bergier
Fundacja Sendzimira

Praktyczne rozwiązania zwiększające retencję krajobrazową na przykładzie ogrodów deszczowych

Marcin Bajtek
Geotechnologies Sp. z o.o.

System informacji przestrzennej jako wsparcie dla zarządzania wodami opadowymi w mieście

Jacek Kujawa
Omnilogy sp. z o.o.

EO ClimLab

Miłosz Mazurek
Neostrain sp. z o.o.

Bezpieczeństwo konstrukcji w kontekście skrajnych zjawisk pogodowych

Robert Konieczny
FarData sp. z o.o. sp. k.

Dr Iwona Wagner
Uniwersytet Łódzki

Strategie klimatyczne dla Łodzi i Radomia

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej / Politechnika Krakowska

Praktyczne problemy odprowadzania wód burzowych na przykładzie miasta Krakowa

Dr inż. Krzysztof Radzicki
Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej / Politechnika Krakowska

Innowacyjne rozwiązania pomiarowe zwiększające bezpieczeństwo wałów i głębokich wykopów przed przeciekami i awariami

Dr hab. inż. Mariusz Czop
Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

Potrzeba uwzględnienia wód podziemnych w zrównoważonej gospodarce wodnej terenów miejskich i poprzemysłowych – przegląd problemów praktycznych i ich rozwiązanie

Dr Magdalena Worsa-Kozak
Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

Potrzeba uwzględnienia wód podziemnych w zrównoważonej gospodarce wodnej terenów miejskich i poprzemysłowych – przegląd problemów praktycznych i ich rozwiązanie

Barłomiej Maliszewski
Departament Gospodarowania Wodami / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach

Ksymena Mamińska – Tomalik
Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. k

Obowiązujący system opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie gmin, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ustawie Prawo wodne oraz ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Maciej Kuźnicki
Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. k

Perspektywa organizacyjna i finansowa dla gospodarowania wodami opadowymi

Dr inż. arch. Justyna Gorgoń
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Miejskie tereny uszczelnione w kontekście zmian klimatu

Piotr Suproń
ARCADIS sp. z o.o.

Dlaczego wody opadowe i roztopowe z terenów przemysłowych zaczną stawać się coraz większym problemem dla miast w dobie zmian Klimatu? Studium przypadku.

Łukasz Szkudlarek
Ekovert Łukasz Szkudlarek

Jak z danych globalnych uzyskać informacje o klimacie lokalnym? – downscaling statystyczny w praktyce

Grzegorz Chrobak
Ekovert Łukasz Szkudlarek

Jak z danych globalnych uzyskać informacje o klimacie lokalnym? – downscaling statystyczny w praktyce

Mariusz Paszkiewicz
Inwebit sp. z o.o.

Wykorzystanie rozwiązań IOT w monitoringu przestrzeni regionu

Dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Perspektywy kształtowania zasobów wodnych Wrocławia

Jacek Przyszlak
Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A.

Optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu

Przemysław Chrobot

Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A.
Optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu

Rafał Schurma
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Woda w wielokryterialnym podejściu do zrównoważonych obiektów budowlanych (przez pryzmat certyfikacji typu LEED czy BREEAM). Jakie zasoby są najważniejsze przy wykonaniu i użytkowaniu budynku i dlaczego próbujemy przyglądać się im jednocześnie.

Borysław Zatoka
Fundacja Spacerowa 7 – Ekoforum 2018

(255)kwadrat_EKOFORUM2016


Eko Forum – konferencja, której profil w roku 2016 zorientowany był na tematy zielonej i niebieskiej infrastruktury gmin oraz jakości powietrza.

Pierwsza edycja spotkania poświęcona została w pierwszym dniu: zielonym politykom i strategiom oraz zakresowi regulacji i konsekwencjom wprowadzenia ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu – tzw. Ustawie krajobrazowej. Dzień zakończyła debata, której patronował Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem drugiego dnia konferencji były technologie wspomagające zarządzanie przestrzenią zieleni i wód. Szczególnie interesującym tematem był problem opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji. W trzecim dniu omówiona została problematyka jakości powietrza – prowadzącym spotkanie był Dolnośląski Alarm Smogowy.

Zobacz: Program EkoForum 2016

[srizonfbalbum id=4]